👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه سوالات ارشد مدیریت اجرایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه سوالات ارشد مدیریت اجرایی

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور مدیریت اجرایی كه با فرمت پی دی اف آماده شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

8

حجم

1/5 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

نمونه سوالات ارشد مدیریت اجرایی

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد  پیام نور مدیریت اجرایی 

آمار و كاربرد آن در مدیریت (1) 

1. آماری كه در آن فرض مشخص بوده توزیع جامعه بخصوص نرمال بودن آن را نداریم و سپس درباره پارامترهای جامعه با 

استفاده از مقادیر نمونه نتیجهگیری میكنیم و آن را تعمیم میدهیم چه آماری است؟ 

 الف. توصیفی ب. پارامتری ج. ناپارامتری د. استنباطی 

2. كدامیك از این گزینه ها دارای تعریف مشخصه است؟ 

 الف. از فردی به فرد دیگر تغییر میكند. ب. عنصر مشترك بین كلیه افراد جامعه 

 ب. متمایز كننده عناصر جامعه از همدیگر است. د. عنصر مشترك جوامع آماری مختلف است. 

3. وقتی كه میخواهیم پراكندگی وزن دانشآموزان در یك كلاس را با پراكندگی قد آنها مقایسه كنیم از چه شاخص پراكندگی 

استفاده میكنیم؟ 

 الف. واریانس ب. نیم واریانس ج. ضریب پراكندگی د. انحراف متوسط از میانگین 

4. در یك جدول توزیع فراوانی با مشاهدات پیوسته اگر حد پایین دسته اول 10 ، حد پایین دسته دوم 24، باشد حد بالای دسته 

سوم چقدر است؟ 

 الف. 52 ب. 65 ج. 38 د. 64

5. در كدامیك از این نمودارها ارزش مشاهدات هر طبقه یكسان تلقی میشود؟ 

 الف. منحنی فراوانی تجمعی ب. بافت نگار 

 ج. پلی گن فراوانی تجمعی د. پاره تو 

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.00 MB 

 تعداد صفحه:8 

پاسخنامه تشریحی سوالات کارشناسی ارشد نظریه های عمومی مدیریت رشته مدیریت اجرایی در سال 1393 با ذکر منبع و شماره صفحه مربوط به طرح سوالات نمونه سوالات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی سال 96-97 نمونه سوالات ارشد مهندسی صنایع (مدیریت و کیفیت بهره وری ) نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات نمونه سوالات ارشد ریاضی