👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی

جزوه نمونه سوالات آزمون ارشد پیام نور زیست بیوشیمی كه با فرمت پی دی اف آماده شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات

19

حجم

0/721 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

نمونه سوالات ارشد زیست بیوشیمی 

شامل دروس زیر:

 1-روشهای بیوشیمی و بیو فیزیک

2- بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوكلئیك

3-زیست مولکولی پیشرفته

4-بیوشیمی کروماتین

بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوكلئیك

1. كدام اسید آمینه دارای گروه هیدروكسیل است؟ 

 الف. پرولین ب. آسپاراژین ج. تیروزین د. اسیدگلوتامیك 

2. برای ایجاد یك پیوندپپتیدی ..... 

 الف. یك مولكول آب آزاد میشود. ب. یك مولكول آب نیاز است. 

 ج. دو مولكول آب آزاد میشود. د. دو مولكول آب نیاز است. 

3. انرژی آزاد انتقال زنجیرههای جانبی اسیدهای امینه اصولاً مثبت است این مطلب بدین معنی است كه: 

 الف. چنین زنجیرههای جانبی ترجیح میدهند در داخل پروتئین به صورت تاخورده قرار گیرند. 

 ب. چنین زنجیرههایی ترجیح میدهند كه حداقل در سمت داخل آن باشند. 

 ج. این آسید آمینهها به طور خود به خودی از اتانول به آب منتقل میشوند. 

 د. گزینه الف و ب صحیح است. 

4. در مورد هیستونها كدام گزینه غلط است؟ 

 الف. پروتئینهایی كوچك و بازی هستند كه نقش آنها ایجاد كمپلكس با DNA در كروماتین است. 

 ب. این پروتئینها بیشتر از آمینواسیدهای باردار مثبت ساخته شدهاند. 

 ج. با ایجاد اندركنشهای الكترواستاتیكی با گروههای فسفات منفی DNA موجب ناپایداری آنها میشوند. 

 د. تركیب آنها بیشتر لیزین و آرژنین است. 

5. واحد هیدروفوبیسیته پروتئینها (H0) چیست؟ 

 الف. بدون واحد است. ب. كیلو كالری بر مول باقیمانده 

 ج. ژول بر مول باقیمانده د. كیلو كالری 

 روشهای بیوشیمی و بیو فیزیك 

1 از مزایای عمده این روش این است كه اطلاعات خاصی از اتمهای منفرد و جایگاه آنها در اختیار قرار میدهد. 

 الف. طیف سنجیIR ب. طیف سنجی مرئی - فرابنفش 

 ج. HPLC د. طیف سنجیNMR 

. 2 در تكنیك FSR از كدام ناحیه طیف الكترومغناطیس استفاده میشود؟ 

 الف. ریز موج ب. فركانس رادیویی ج. فرو سرخ د. فرا بنفش

3. هسته هیدروژن كه عدد كوانتایی آن 2/1-1 است دارای چند اسپین مجاز است؟ 

 الف. صفر ب. یك ج. دو د. چهار 

4. واحد تغییر مكان شیمیایی یا σ چیست؟ 

 الف. گوس ب. هرتز ج. PPM د. بدون واحد است. 

5. در FT-NMR با افزایش میدان مغناطیسی ....... 

 الف. میتوان غلظت را تا ده برابر افزایش داد. 

 ب. میتوان قدرت تفكیك طیف را بالا برد. 

 ج. حساسیت كاهش مییابد. 

 د. نمیتوان ماكرومولكولها را مطالعه نمود. 

نوع فایل:Pdf

سایز: 721 KB 

 تعداد صفحه:19 

نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی3 نمونه سوالات ارشد-زیست فناوری بیوتکنولوژی میکروبی نمونه سوالات ارشد زمین شناسی -زیست محیطی3 نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی1 نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی2